• Lid Ried fan Kommissarissen

  LeeuwardenOmrop FryslânR3072
  Stel een vraag Solliciteer direct

Lid Ried fan Kommissarissen bij Omrop Fryslân in Leeuwarden

Polityk bestjoerlik profyl

Talent & verantwoordelijkheden

• Tafersjoch hâlde op belied, neilibjen wet- & rigeljouwing en realisaasje doelstellingen.

• Tafersjoch hâlde op de finansjele jiersyklus en as klankboerd tsjinje foar de bestjoerder.

Jouw profiel

• Polityk bestjoerlik profyl, mei in netwurk dat derby heart en romme tafersjochhâldende ûnderfining.

• Ynteger, ferantwurdlik, strategysk, kollegiaal, ûnôfhinklik tinker en Frysk!

Waar kom je te werken

Omrop Fryslân is dé regionale publike omrop, mei sa’n 125 meiwurkers en 75 freelancers, foar elkenien dy’t him mei Fryslân ferbûn fielt. De Omrop hat it plak yn it sterk feroarjende medialânskip op ’e nij formulearre en fertaald nei in strategysk plan 2020 – 2025 “Kom fierder”. De organisaasje rekkenet it as har ferantwurdlikheid om de Fryske taal en kultuer aktyf út te dragen. By de Omrop is dan ek it Frysk de fiertaal. Sjoch ek: omropfryslan.nl

Sollicitatieproces

Het sollicitatieproces geeft inzicht welke fases worden doorlopen in ons werving- en selectieproces. Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft BeljonWesterterp geïnteresseerd in geschikte kandidaten. Indien u zich herkent in het functieprofiel, kunt u ook tijdens het proces reageren.
Onderstaand proces is niet van toepassing op interim-vacatures.
 • SOLLICITATIE
 •  
 • Eerste GESPREKSRONDE
 •  
 • tweede GESPREKSRONDE
 •  
 • Assessment
 •  
 • eindgesprek
 •  
 • indiensttreding
Wat is mijn reistijd?

Heb je nog vragen?

Mark Olman regiodirecteur
 • 06 - 27507384
 • Stuur een bericht
 • Linkedin