• Direkteur-bestjoerder | Directeur-bestuurder

  LjouwertOmrop FryslânR2860
  Stel een vraag Apply now

Direkteur-bestjoerder | Directeur-bestuurder At Omrop Fryslân in Ljouwert

Ferbine, ferdjipje, foaroprinne | Verbinden, verdiepen, vooroplopen

Talent & Responsibilities

• Mei de haadredakteur ferantwurdlik foar de organisaasje en it fuortsetten fan de organisaasje-ûntwikkeling.

• Boechbyld fan de organisaasje, sterk ekstern oriïntearre en aktyf, each hâlde op útfiering strategysk plan.

• Samen met de hoofdredacteur verantwoordelijk voor de organisatie en het voortzetten van de organisatieontwikkeling.

• Boegbeeld van de organisatie, sterk extern georiënteerd en actief, bewaken uitvoering strategisch plan.

Your profile

• Bestjoerlike ûnderfining, romme managementûnderfining, sterke bining mei Fryslân

• Netwurker, ferbinend, analytysk, strategysk, coachend en Frysk!

• Bestuurlijke ervaring, ruime managementervaring, sterke binding met Friesland.

• Netwerker, verbindend, analytisch, strategisch, coachend en Fries!

Where do you work

Omrop Fryslân is dé regionale publike omrop, mei sa’n 125 meiwurkers en 75 freelancers, foar elkenien dy’t him mei Fryslân ferbûn fielt. De Omrop hat it plak yn it sterk feroarjende medialânskip op ’e nij formulearre en fertaald nei in strategysk plan 2020 – 2025 “Kom fierder”. De organisaasje rekkenet it as har ferantwurdlikheid om de Fryske taal en kultuer aktyf út te dragen. By de Omrop is dan ek it Frysk de fiertaal. Sjoch ek: omropfryslan.nl

Omrop Fryslân is dé regionale publieke omroep, met circa 125 medewerkers en 75 freelancers, voor iedereen die zich met Fryslân verbonden voelt. De Omrop heeft de plaats die hij inneemt in het sterk veranderde medialandschap geherformuleerd en vertaald naar een strategisch plan 2020-2025 “Kom fierder”. De organisatie rekent het tot haar verantwoordelijkheid om de Friese taal en cultuur actief uit te dragen. Bij de Omrop is dan ook het Fries de voertaal. Zie ook: omropfryslan.nl

Sollicitatieproces

Het sollicitatieproces geeft inzicht welke fases worden doorlopen in ons werving- en selectieproces. Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft BeljonWesterterp geïnteresseerd in geschikte kandidaten. Indien u zich herkent in het functieprofiel, kunt u ook tijdens het proces reageren.
Onderstaand proces is niet van toepassing op interim-vacatures.
 • SOLLICITATIE
 •  
 • Eerste GESPREKSRONDE
 •  
 • tweede GESPREKSRONDE
 •  
 • Assessment
 •  
 • eindgesprek
 •  
 • indiensttreding
Wat is mijn reistijd?

Heb je nog vragen?

Mark Olman regiodirecteur
 • 06 - 27507384
 • Send a message
 • Linkedin
© 2021 BeljonWesterterp